KONCEPCJA SAMOWIEDZY

Koncepcja „samowiedzy” jako siły napędowej postępu miała dla lewicy sens dwuznaczny: z jednej strony, służyła przeciwstawieniu filo­zofa reszcie społeczeństwa jako „ciemnej ma­sie”, z drugiej zaś uzależniała rozwój dziejów od przemian w świadomości społecznej, od wzniesienia się zbiorowości do poziomu wiedzy filozoficznej. Koncepcja ta pozostała w perspek­tywie światopoglądu heglowskiego, gdyż „samo- wiedza” dotyczyła głównie przemian politycz­nych, ideału państwa oraz akcentowała ważność świadomości w rozwoju dziejów.Heglizm inspirował też stanowiska o wyraź­nie demokratycznej wymowie, których przy­kładem może być historiozofia polskiego myśli­ciela Edwarda Dembowskiego (1822—1846). Krytykował on Hegla za utożsamianie narodu z państwem, choć zarazem rozpatrywał postęp historyczny w duchu heglowskim jako dosko­nalenie organizacji życia społecznego i przecho­dzenie do coraz bardziej sprawiedliwych form ustrojowych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem psychologiem dziecięcym i mamą bliźniaków. Zarówno w pracy zawodowej jak i w domu mam do czynienia z różnymi zachowaniami dzieci, na blogu chcę Wam przybliżyć postępowanie z małymi urwisami! Zapraszam do czytania!