POJMOWANIE POSTĘPU

Teoretycy narodnietwa, jak wiemy, nie chcie­li utożsamiać postępu z historyczną koniecznoś­cią, uważając, że społeczeństwo rosyjskie może rozwijać się w sposób odmienny niż EuropaZachodnia. Nie rezygnowali jednak z samego pojęcia postępu, nadali mu tylko sens swoisty,  Zasadę postępu rozpatrywali bowiem jako mier- i nik oceny przeszłego i aktualnego stanu spo­łeczeństwa z punktu widzenia aprobowanych wartości. Odebrano w ten sposób zasadzie po­stępu funkcję obiektywnej tendencji rozwoju, czyniąc z niej wytyczną ludzkiej działalności  wartościującej i zmieniającej życie społeczne,  Spierano się tylko, kto rozstrzygać ma o kie­runku postępu. Ławrow proponował skrajnie subiektywistyczną interpretację kryterium po­stępu, przyznając każdej jednostce prawo przed­stawiania aprobowanych przez siebie wartości i jako postępowych. Tkaczow zarzucał mu formalne pojmowanie postępu i domagał się iden­tyfikacji postępu z wartościami powszechnymi, i jak szczęście, powstałe z harmonii między po­trzebami a środkami ich zaspokojenia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem psychologiem dziecięcym i mamą bliźniaków. Zarówno w pracy zawodowej jak i w domu mam do czynienia z różnymi zachowaniami dzieci, na blogu chcę Wam przybliżyć postępowanie z małymi urwisami! Zapraszam do czytania!